Algemene voorwaarden + inschrijfvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden AgraVisi
Inhoud:
Art. 1: Definities
Art. 2: Toepasselijkheid
Art. 3: Betalingen
Art. 4: Overmacht en ontbinding van de overeenkomst
Art. 5: Klachten
Art. 6: Geheimhouding
Art. 7: Auteursrecht
Art. B: Aansprakelijkheid
Art. 9: Geschillen
Artikel 1 Definities:
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft tot levering van diensten en goederen; b Opdrachtnemer: AgraVisi en/of de aan de AgraVisi verbonden instituten, samenwerkingsverbanden en dergelijke.
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer gedane offertes en op alle door haar gesloten overeenkomsten met opdrachtgever.
2.2 Deze voorwaarden worden tegelijkertijd met de offerte dan wel de concept- overeenkomst aan de opdrachtgever verstrekt.
2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van (een deel van) deze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.
2.4 Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van het in de overeenkomst vermelde, dan wel afwijking van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien zulks tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
Artikel 3 Betalingen
3.1 De overeengekomen prijs is excl. BTW, tenzij anders overeengekomen.
3.2 Indien niet anders overeengekomen is, blijft de prijs gedurende de looptijd van het contract ongewijzigd.
3.3 Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dient opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen, een en ander zonder korting, verrekening of schuldcompensatie, tenzij dit een wettelijke bevoegdheid betreft.
3.4 Opdrachtgever zal enkel door het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke zijn, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst nodig is.
3.5 Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing indien de wet opdrachtgever de bevoegdheid geeft de betaling op te schorten.
3.6 Opdrachtgever zal de kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die gemaakt moeten worden ter zake van de invordering verschuldigd zijn.
3.7 Onverminderd de betalingsverplichting van opdrachtgever houdt opdrachtnemer zich het recht voor de levering van diensten en goederen op te schorten, respectievelijk te staken en niet te hervatten als opdrachtgever niet aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden is.
3.8 In geval van (dreiging van) faillissement, surcéance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf of de instelling van opdrachtgever, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn, mits deze gronden in het contract zijn vastgelegd en heeft de opdrachtnemer het recht tot toepassing van het bepaalde in 3.3 tot en met 3.7.
Artikel 4. Overmacht en ontbinding van de overeenkomst
4.1 Ontbinding van de overeenkomst kan uitsluitend geschieden bij aangetekend schrijven.
4.2 Geschiedt ontbinding door de opdrachtgever meer dan een maand vóór aanvang van de levering van diensten en goederen door opdrachtnemer dan verplicht opdrachtgever zich 50% van de overeengekomen vergoeding te voldoen. Bij ontbinding korter dan een maand vóór aanvang van de levering van diensten en goederen door opdrachtnemer is opdrachtgever 100% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd. Indien opdrachtgever tijdens de levering van diensten en goederen door opdrachtnemer de overeenkomst ontbindt, is opdrachtgever eveneens de gehele overeengekomen vergoeding verschuldigd.
4.3 Indien hetzij opdrachtgever hetzij opdrachtnemer niet voldoet aan een verplichting uit de overeenkomst, zendt de wederpartij de in gebreke zijnde partij dienaangaande schriftelijk/digitaal bericht waarin de in gebreke zijnde partij een redelijke termijn wordt gesteld alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Indien de in gebreke zijnde partij binnen die termijn niet alsnog haar verplichtingen nakomt, vervallen haar rechten uit de overeenkomst en is de wederpartij niet langer gehouden haar verplichtingen na te komen.
4.4 Ingeval van een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) van de zijde van één der partijen zijn beide partijen, zolang de overmachtsituatie voortduurt, niet gehouden de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.
4.5 Indien een geval van overmacht ertoe leidt dat de overeengekomen einddatum van de levering van diensten en goederen met meer dan een redelijke termijn, gelet op de te leveren prestatie, wordt overschreden, kunnen beide partijen de overeenkomst bij aangetekend schrijven ontbinden, zonder dat hiervoor rechterlijke tussenkomst nodig is.
Artikel 5 Klachten
5.1 Opdrachtgever kan inzake direct waarneembare gebreken na beëindiging van de levering van diensten en goederen door opdrachtnemer binnen 14 dagen bij aangetekend schrijven reclameren.
5.2 Zolang de klacht door opdrachtnemer niet is geaccepteerd blijft de betalingsverplichting van opdrachtgever in stand.
Artikel 6 Geheimhouding
6.1 Partijen zijn zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst wederkerig tot geheimhouding verplicht van al hetgeen waarvan zij uit hoofde van de overeenkomst kennis (hebben kunnen) nemen en/of waarvan het vertrouwelijke karakter evident is.
6.2 Partijen leggen hun medewerkers in het kader van de overeenkomst zonodig een geheimhoudingsplicht op.
6.3 Partijen vrijwaren elkaar over en weer voor eventuele overtredingen van hun medewerkers ten aanzien van de geheimhoudingsplicht.
Artikel 7 Auteursrecht
De auteursrechten op lesmateriaal, alsmede gegevens en resultaten, bekend geworden respectievelijk bereikt binnen het kader van de afgesloten overeenkomst, komen toe aan opdrachtnemer, tenzij anders is overeengekomen.
Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een aan opdrachtnemer verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van de levering van diensten en goederen. Deze contractuele aansprakelijkheid geldt tot ten hoogste het bedrag van de vergoeding van de levering van diensten en goederen.
8.2 Voor schade voortvloeiend uit het gebruik van door opdrachtnemer ingevolge de overeenkomst te leveren diensten of goederen, te geven adviezen of schade veroorzaakt door bij de levering van diensten en goederen ingeschakelde personen door opdrachtnemer, is opdrachtnemer slechts dan aansprakelijk indien er sprake is van opzet en/of grove schuld van de zijde van opdrachtnemer en/of van de zijde van door opdrachtnemer bij de uitvoering van de levering van diensten en goederen ingeschakelde personen.
8.3 Opdrachtgever zal nimmer een der door opdrachtnemer ingeschakelde personen persoonlijk aansprakelijk stellen.
8.4 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiend uit de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.
Artikel.9 Geschillen
9.1 Op alle door opdrachtnemer te sluiten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.
9.2 Voor geschillen, welke niet in onderling overleg zijn op te lossen, geldt als bevoegde rechter die in het arrondissement Alkmaar.

Inschrijfvoorwaarden
1. Aanmelding
1.1 Inschrijving vindt plaats door het volledig ingevulde inschrijfformulier op te sturen naar:
AgraVisi
Rietveen 18
1687 WL Wognum
Of digitaal naar:
info@agravisi.nl
p.bakker@agravisi.nl
1.2 Bij overaanmelding wordt een wachtlijst aangelegd. Kandidaten op de wachtlijst hebben voorrang bij toelating voor de eerstvolgende cursus.
1.3 De cursussen vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.
Uiterlijk 1 week voor de geplande aanvang ontvangt u bericht over het wel of niet doorgaan van de door u gekozen cursus.
2. Cursusprijs
2.1 Het verschuldigde cursusgeld staat vermeld in de schriftelijke cursusomschrijving: drukfouten (ook in overig brochure-materiaal) voorbehouden. AgraVisi behoudt zich het recht voor, tot uiterlijk 4 maanden voor de start van een cursus, de cursusprijs te wijzigen. Ontvangt AgraVisi het aanmeldingsformulier voor de genoemde tijdsperiode, dan wordt de dan geldende cursusprijs aan u gefactureerd, tenzij het cursusgeld later verlaagd wordt.
2.2 De in de brochure vermelde cursusprijs is inclusief het via AgraVisi uitgereikte cursusmateriaal (boeken, readers, dictaten), tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.
2.3 Als de cursus voltekend is, is deelneming aan een eerstvolgende cursus mogelijk. AgraVisi bewaart uw deelneming om u uit te kunnen nodigen als de cursus op een later tijdstip nogmaals wordt georganiseerd. U kunt dan deelnemen tegen de dan geldende cursusprijs.
3. Betalings- en annuleringsregeling
3.1 Bij plaatsing en doorgang van de cursus verplicht u zich aan de betalingsregeling te conformeren.
3.2 Voor de betaling van de cursusprijs ontvangt u een factuur. Deze dient u binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.
3.3 Annulering met 50% restitutie van het cursusgeld is mogelijk tot 4 weken voor aanvang van de cursus. Bij annulering  korter dan 4 weken voor aanvang van de cursus bedragen de annuleringskosten 100% van de cursusprijs.
3.4 Bij tussentijds beëindigen van de deelname aan de cursus blijft u het gehele cursusbedrag verschuldigd.
3.5 De annuleringskosten zijn niet verschuldigd wanneer, in overleg met AgraVisi, de plaats door een andere cursist van dezelfde werkgever wordt ingenomen of bij ziekte, indien een verklaring van een arts getoond wordt.
3.6 Als u niet tijdig voldoet aan de financiële verplichtingen is de hoofdsom, zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, onmiddellijk opeisbaar, een en ander ter beoordeling van AgraVisi. Indien AgraVisi kosten moet maken voor incasso, zijn alle daarmee verband houdende kosten en rente vanaf het moment van verzuim voor uw rekening.
4. Cursus en aansprakelijkheid
4.1 AgraVisi aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in het aangeboden cursusmateriaal.
4.2 Tenzij de wet dit voorschrijft aanvaardt AgraVisi geen aansprakelijkheid voor schade, uit welke oorzaak ook, aan cursisten of derden, opgekomen in verband met de cursus, schade uit diefstal of verlies en eventuele gevolgschade of productschade daaronder begrepen.

Inschrijven > Meer weten?

Download hier de laatste NieuwsVisi in PDF formaat.
Bekijk hier het cursusmenu


Basiscursus

Basiscursus "De teelt van Phalaenopsis"

Deze cursus start dinsdag 14 mei 2024 bij één van de deelnemende bedrijven. Voor informatie en inschrijfformulier klik hier.
03-05-2024
“Binnen onze organisatie bestond regelmatig een taalbarriëre. Wij vonden in AgraVisi een passende partij die een taalcursus op de werkvloer kon geven. De samenwerking is persoonlijk en vragen worden snel en daadkrachtig opgelost.”
Machteld Ligthart, Hessing Supervers
We delen de visie op training en advisering in de agrarische sector, namelijk actief en doelgericht met elkaar en met onze opdrachtgevers. Lambertus Vogelzang (docent Motiverend en resultaatgericht leidinggeven)
Ik vind het heel leuk als ik de mensen mee kan geven dat planten ontzettend slimme en mooie oplossingen hebben gevonden voor de uitdagingen van het bestaan op één vaste plek, en dat ze het leven ‘van lucht, zon en water met een beetje mineralen’ tot in de perfectie beheersen. Nollie Marissen (docente plantenfysiologie)
AgraVisi is Paul Bakker, Paul Bakker is AgraVisi! Paul staat voor wat hij zegt! Lida Sneekes (Fa. A. Sneekes & Zn)

Onze ervaring met AgraVisi: Breed cursusaanbod, laagdrempelig, persoonlijk, flexibel.

Zeggen wat ze doen, maar doen ook wat ze zeggen!
Margareth Ottenhof (Tobias Bromelias)

AgraVisi verzorgt de juiste combinatie van personen, een boeiend en goed ingedeeld programma, complete voorbereiding en de juiste omgeving.

Dit samen vormt het recept voor interessante en prikkelende cursussen.

Bjorn Bunnik (Bunnik Vriesea's)